Informacje dla rodziców dzieci szkolnych

Drodzy Państwo, Kochani Uczniowie

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

W szkole będą obowiązywały zasady, które będą miały na celu stworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy. 

W związku z tym prosimy o zapoznanie się i stosowanie  wytycznych Głownego Inspektora Sanitarnego oraz Zasad funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. (dostępne na stronie szkoły)

Kilka najważniejszych informacji:

1. Do szkoły może przychodzić uczeń i pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wszystkich uczniów przebywających na terenie szkoły, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5m., obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) podczas:

  • wchodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły;
  • wchodzenia do sali lekcyjnej;
  • w czasie przerw lekcyjnych ( podczas wychodzenia na korytarz, do toalety, itp.);

3. W trakcie lekcji uczeń nie musi mieć założonej maseczki bądź przyłbicy.

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

5. Kontakt z rodzicami/opiekunami ucznia realizowany będzie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( środek transportu zapewnia rodzic lub opiekun)

7. Wszystkich rodziców prosimy o wskazanie dodatkowych osób, które będą mogły w razie konieczności odebrać dziecko ze szkoły.

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.  Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi i podręcznikami między sobą.