Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG ma przyjemność przedstawić Państwu najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych

 

           

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Zgodnie z OWU, Nieszczęśliwy wypadek tonagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również:

a) zawał serca i udar mózgu,

b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,

c) utonięcie,

d) atak epileptyczny,

e) omdlenie;

 

Gwarantujemy pełną ochronę ubezpieczeniową obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się zdarzyć podczas:

  • nauki lub pracy
  • w drodze do i ze szkoły / pracy
  • w czasie wolnym - na wycieczkach i innych formach wypoczynku na terenie całego świata (z wyłączeniami wynikającymi z OWU)
  • podczas uprawiania sportu – wyłączone z zakresu ochrony: uprawianie sportów ekstremalnych oraz uprawianie sportów w celach zarobkowych

 

Ochrona Ubezpieczeniowa  trwa 365 dni przez całą dobę wraz z okresem ferii i wakacji.

 

 

ŚMIERĆ W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20 000 zł

NOWOŚĆ: Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru – dodatkowa SU

10 000 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

Suma ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

12 000 zł

NOWOŚĆ: Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru – dodatkowa SU

6 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, kota; użądlenia

200  zł – pomoc ambulatoryjna 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NNW

4 800 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek

180 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

400 zł

Klauzula nr 1 - Zwrot kosztów leczenia

 

4 800 zł

Klauzula nr 2 - Dzienne świadczenie szpitalne

25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2.250 zł (pobyt w szpitalu min. 3 dni max. 90 dni)

Klauzula nr 4 - Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

1 000 zł

Klauzula nr 6 - Zwrot kosztów rehabilitacji

 

4 800 zł

Klauzula nr 7 – Zwrot kosztów nabycia lub wypożyczenia środków specjalnych

4 800 zł

Klauzula nr 10 – Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW prawnego opiekuna

 

 

1 500 zł

 

 

Klauzula nr 13 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym

1 000 zł

Klauzula nr 15 – Compensa iMe Kids Secure

1 zgłoszenie

SKŁADKA ROCZNA:

 

40,00zł

 

 

Likwidacja szkód:

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego ( prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej).
W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza.

Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki oświatowej.

 

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG nr 12/04/2018 z dnia 13.04.2018 r.