Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolaokuniew.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Ceglińska, e-mail: szkolaokuniew@halinow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 227837124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie składa się z dwóch budynków. Budynek szkoły posiada 6 wejść do budynku ( w tym jedno główne), nadzorowane przez pracowników obsługi szkoły. Budynek przedszkola posiada 3 wejścia (w tym jedno wejście główne) nadzorowane przez pracowników obsługi przedszkola.

2. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny z dwoma głównymi ciągami komunikacyjnymi, brak windy. Budynek przedszkola jest parterowy.

3. Wejście główne do budynku szkoły jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek przedszkola nie posiada ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.

4. Na terenie przedszkola na parkingu znajdują się miejsa parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy szkole jest wyodrębnione jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje informacja o zakazie palenia na terenie szkoły i przedszkola.

6. Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.