Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Rok szkolny 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
a. w terminie głównym w kwietniu
b. w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski – 21 kwietnia 2020 (wtorek), godz. 9.00
b. matematykę – 22 kwietnia 2020 (środa), godz. 9.00
c. język obcy nowożytny, (czwartek)- 23 kwietnia 2020, godz. 9.00

- Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.

- Egzamin z matematyki trwa 100 minut.

- Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

- Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

- Podczas egzaminu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Ogłoszenie wyników

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku