Aktualności

OTWARCIE SZKOŁY OD 25 MAJA 2020r.

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Od dnia 25 maja 2020 r. dzieci z klas 1 – 3 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki.

Od dnia 25 maja 2020r. uczniowie klasy VIII możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA - 25 maja 2020r.
 
Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 25 maja 2020r.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00-17.00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.   
W związku z powyższym należy do dnia 20.05 – do godz. 12.00 – wysłać przez dziennik informację do wychowawcy o potrzebie przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. (w załączeniu link do ankiety)
Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05 do godz. 12.00 drogą mailową.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domuW pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Przypominam, że rodzicowi dziecka, nadal do dnia 14 czerwca 2020r. będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19).
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone będą na stronie internetowej ZSP w Okuniewie. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 
 
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.
 
Dyrektor ZSP w Okuniewie
Wioletta Ceglińska

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Uwaga: Nowy termin egzaminu ósmoklasisty: 

16 czerwca godz. 9.00 - język polski

17 czerwca godz. 9.00 - matematyka

18 czerwca godz. 9.00 - język angielski

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020 r.

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020r.